top of page

PO-PÁ 09:00 - 19:00

+420 601 543 465

Obchodní podmínky pro poskytování služeb Ambulance ORIGANUM s.r.o.

 1. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky pro poskytování služeb Ambulance ORIGANUM s.r.o. (dále jen „Podmínky“) ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi klientem a Poskytovatelem týkající se veškerých smluvních vztahů vzniklých mezi klientem a Poskytovatelem v souvislosti s poskytováním služeb ze strany Poskytovatele, které zahrnují zejména, nikoliv však výlučně, (i) oblast zdraví a relaxace, především psychologické poradenství, diagnostiku, psychoterapeutickou a adiktologickou péči, dále konzultační a poradenské služby, terapii a ambulantní léčbu, a to v individuální či skupinové formě, a (ii) zdravotní služby v oboru péče adiktolog, dětská a dorostová psychiatrie ve formě ambulantní péče a domácí péče (dále jen „Zdravotní služby“)

(dále jen společně „Služby“).

 1. Služby se zaměřují na následující oblasti:

 2. léčba závislostí (závislost na alkoholu, závislost na lécích, závislost na drogách, gamblerství),

 3. péče o duši (úzkosti, deprese, vyhoření, životní krize).

 4. Klientem se rozumí fyzická osoba, se kterou byla uzavřena smlouva, případně osoba, které byl doručen návrh na uzavření smlouvy a/nebo osoba, která doručila Poskytovateli návrh na uzavření smlouvy ve formě objednávky, a/nebo která učinila vůči Poskytovateli prohlášení nebo jiné včasné právní jednání, z něhož lze dovodit vůli uzavřít smlouvu, tak jak předpokládají tyto Podmínky (dále jen „Klient“).

 5. Pacientem se rozumí Klient, kterému jsou poskytovány Zdravotní služby (dále jen „Pacient“).

 6. Smlouvou se rozumí smlouva uzavřená mezi Klientem a Poskytovatelem v písemné nebo ústní formě, jejímž předmětem je poskytnutí Služeb Klientovi Poskytovatelem za úplatu, a to za podmínek stanovených ve smlouvě a v těchto Podmínkách (dále jen „Smlouva“).

 7. Poskytovatel prohlašuje, že je na základě platného oprávnění k poskytování zdravotních služeb poskytovatelem Zdravotních služeb v oboru péče adiktolog, dětská a dorostová psychiatrie ve formě ambulantní péče a domácí péče ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o zdravotních službách"), Poskytovatel neposkytuje jiné zdravotní služby nebo zdravotní péči.  

 

   2. Kontaktní údaje Poskytovatele

 1. Kontaktní údaje Poskytovatele jsou následující:

Ambulance ORIGANUM s.r.o.

IČO: 171 64 052

Jindřišská 941/24, 110 00 Praha 1

pověřená osoba: Mgr. Aleš Kuda

odborný zástupce pro obor psychologické poradenství a diagnostika, adiktologie: Mgr. Aleš Kuda

odborný zástupce pro obor dětské a dorostové psychiatrie: MUDr. Olga Glaszner

tel.:    601 543 465                              

e-mail: info@institutoriganum.cz

internetové stránky: https://www.institutoriganum.cz/sanatorium-origanum

 

 1. Uzavření Smlouvy

 1. Smlouva je uzavírána v ústní nebo písemné formě, a to buď osobně v zařízení Poskytovatele, anebo prostřednictvím objednávky.

 2. Písemná objednávka Klienta, jejímž předmětem je poskytnutí Služby, je návrhem na uzavření Smlouvy. Objednávka musí obsahovat alespoň identifikační údaje Klienta a specifikaci požadovaných Služeb. Odesláním písemné objednávky Klient bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení Podmínek a potvrzuje, že se seznámil s jejich obsahem a souhlasí s nimi. 

 3. Poskytovatel není odpovědný za správný výběr Služby, který provedl Klient, neboť v dobré víře a důvodně předpokládá, že Klient je svéprávná osoba vědomá si následků svého jednání, výběr provedl o své svobodné vůli, při zvážení všech okolností a s běžnou péči a opatrností a na základě informací o Službách poskytnutých Poskytovatelem či zveřejněných na internetových stránkách Poskytovatele a své rozhodnutí potvrdil zasláním objednávky.

 4. Písemná objednávka může být učiněna e-mailovou zprávou, datovou zprávou, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, případně prostřednictvím kontaktního formuláře, bude-li zveřejněn na internetových stránkách Poskytovatele. V pochybnostech se má za to, že objednávka byla doručena třetím (3.) dnem po jejím odeslání.

 5. Klient může zrušit objednávku e-mailovou zprávou, datovou zprávou nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, dokud mu není doručeno potvrzení o přijetí objednávky Poskytovatelem. Později lze objednávku zrušit, pokud s tím Poskytovatel souhlasí.

 6. Lhůta pro přijetí objednávky Poskytovatelem je deset (10) kalendářních dní ode dne jejího doručení. Objednávka zaniká, není-li v této lhůtě přijata.

 7. K uzavření Smlouvy dochází okamžikem bezvýhradného přijetí objednávky ze strany Poskytovatele. Poskytovatel dle § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku vylučuje přijetí objednávky s dodatkem, změnou nebo odchylkou. Jakýkoliv dodatek, změna nebo odchylka od objednávky se považují za nový návrh na uzavření Smlouvy, který podléhá potvrzení o přijetí objednávky.

 8. Klient potvrzuje souhlas se zněním Smlouvy také uhrazením ceny za Služby. Z důvodu právní jistoty smluvní strany mohou dodatečně uzavřít Smlouvu v písemné formě.

bottom of page